मथुरा दर्शन-७

दर्शन गर्तेश्वर महादेव
दर्शन गर्तेश्वर महादेव गर्तेश्वर महादेव मन्दिर दर्शन भूतेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव मन्दिर भूतेश्वर महादेव मन्दिर नीलकण्ठ महादेव आरती विश्राम घाट विश्राम घाट विश्राम घाट